Propozície pre 9. Bathory Cross 2024


Dátum :: 24.11.2024 (Nedeľa)
Miesto :: Čachtice, okres Nové Mesto nad Váhom, budova "Expozície LEGENDARIA"
Organizátor :: Občianske združenie Čachtické podzemie
Partneri :: Poľnohospodárske družstvo Čachtice, Obec Čachtice, RZP, a.s., Patriot, o.z., VysledkovyServis.sk
Názov :: BATHORY CROSS
Ročník :: 9.
Štart :: 10:00

Prezentácia :: V sobotu od 15:30 do 18:00 a v nedeľu od 8:00 do 9:30 v budove Legendarie v Čachticiach
Formát pretekov :: Preteky s hromadným štartom v dvoch kategóriách. Prosím rešpektujte pokyny usporiadateľov a časomiery

Parkovanie a prístup na miesto prezentácie a štartu :: Parkovanie bude možné na špeciálne vyhradenom parkovisku firmy Nissens asi 100 - 200 metrov od štartu a tiež na priľahlých plochách PD Čachtice a na kraji asfaltovej cesty do sadov pozdĺž KJG plota
Hygienické opatrenia v priestore prezentácie a štartu :: Podľa aktuálnych vyjadrení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky so sídlom v Trenčíne

Trate :: 23km a 12 km
Dĺžka trate :: Veľký okruh :: 23 km, +900 m prevýšenie / Malý okruh :: 12 km, +450 m prevýšenie
Povrch: 75% lesné chodníky, 25% asfalt
Kategórie :: Veľký okruh :: M15-17, M18-29, M30, M40, M50, M60, M70, CPM, Ž15-17, Ž18-29, Ž30, Ž40, Ž50, Ž60, Ž70, CPŽ/ Malý okruh :: M15-17, M18-29, M30, M40, M50, M60, M70, CPM, Ž15-17, Ž18-29, Ž30, Ž40, Ž50, Ž60, Ž70, CPŽ

CPM, CPŽ = vyhlásenie 10 bežcov celkového poradia na 23KM

CPM, CPŽ = vyhlásenie 3 bežcov celkového poradia na 12KM

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku bez ohľadu na deň a mesiac narodenia

Účastnícky limit :: 1000 bežcov
Časový limit :: Veľký okruh 5:00 hodín, Malý okruh 3:00 hodiny
Riaditeľ podujatia :: Miroslav Bitarovský
Meranie času pomocou čipov a výsledkový servis :: Elektronickú časomieru zabezpečuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budú zverejnené na stránke VysledkovyServis.sk priebežne. Každý pretekár dostane čip pri výdaji štartovacieho balíka spoločne so štartovacím číslom
Štartový balíček zahŕňa :: Štartovné číslo, účastnícka medaila, zberateľský odznak loga pretekov, občerstvenie v cieli, občerstvenie na trati, pitný režim, zdravotná služba, časomiera, mediálne výstupy a tombola
Štartové číslo :: Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi Váš čas nebude zaznamenaný. Štartové číslo je majetkom usporiadateľa. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný
Zadná strana štartového čísla :: Na zadnej strane štartového čísla máte možnosť vyplniť zdravotné údaje o vás. Tieto údaje použije organizátor výlučne v prípade zdravotných komplikácií pretekára a následného ošetrenia zdravotnou a záchrannou službou. V prípade Vášho záujmu, doplňte prosím predložené údaje o váš aktuálny zdravotný problém, chorobu, alergiou, kontaktnú osobu, prípadne inú dôležitú informáciu, ktorá nám môže pomôcť v prípade, ak vám počas, resp. po skončení behu bude poskytovaná zdravotná pomoc. Na zadnej strane nájdete aj telefonický kontakt na záchrannú službu počas podujatia
Prihlasovanie on-line :: online prihlasovanie prostredníctvom stránky horskybeh.sk bude spustené v pondelok 21.8.2024 o 02:00 hod. a ukončené bude v po dosiahnutí účastníckeho limitu, alebo 13.11.2024, 23:00.Prihláseným sa účastník stáva až po uhradení štartovného. Hneď po uhradení štartovného sa Vaše meno zobrazí v zozname prihlásených a príde Vám email s potvrdením

Štartovné :: Na Veľký okruh 23km aj Malý okruh 12km je štartovné rovnaké. Líši sa len v závislosti od dátumu platby

Štartovné uhradené od spustenia registrácie 21.8. 2024, 02:00 do 1.9.2024 do 22:59 : 12.00

Štartovné uhradené od 1.9.2024, 23:00 do 30.9. 2024, 22:59: 15.00
Štartovné uhradené od 1.10.2024, 23:01 do naplnenia účastníckeho limitu, alebo 13.11.2024, 23:00: 20.00 €
Štartovné uhradené na mieste v deň štartu : 25.00

Presun štartovného na inú osobu a zmeny v prihláške :: Zaplatené štartovné sa nevracia. Pokiaľ si vytvoríte na stránke vysledkovyservis.sk účet, môžete svoje štartovné presunúť na inú osobu, alebo robiť ďalšie zmeny vo svojej prihláške zadarmo. Pokiaľ si účet vytvárať nechcete, štartovné číslo je možné presunúť na inú osobu za manipulačný poplatok 4€. V prípade, že chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť na stránke vysledkovyservis.sk V hlavnom menu vyberte položku "Zmena prihlášky" a uveďte všetky údaje o novom účastníkovi. Zmenu však musí urobiť osoba, ktorá bola pôvodne prihlásená. Štartový balík už preberá nový účastník. Po prevzatí štartového balíka už nie je presun štartovného čísla možný

Úhrada nákladov :: Pretekári štartujú na vlastné náklady, prípadne na náklady športového klubu, ktorý reprezentujú a ktorý ich na štart vyslal

Podmienky :: Preteká sa podľa pravidiel atletiky a týchto propozícií. Pretekári štartujú na vlastnú zodpovednosť, odporúčame absolvovať lekársku prehliadku. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Pretekár je povinný priniesť, alebo v deň pretekov podpísať a osobne odovzdať "Prehlásenie o zdravotnom stave"
Hodnotenie :: Záverečné vyhlásenie výsledkov je naplánované v sále Expozícií Legendaria. Každý pretekár za účasť na 9. Bathory Crosse získa účastnícku medailu a tradičný zberateľský odznak. Víťazi jednotlivých kategórií na 1. 2. a 3. mieste obdržia exkluzívne medaile. Ocenenie celkového poradia je v štádiu príprav
Losovanie :: Jeden vylosovaný muž a jedna žena z tých bežcov, čo sa postavia na štart získajú špeciálnu odmenu

Poistenie :: Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia. Organizátor zabezpečí na podujatí zdravotnú službu

Nutné zmeny :: Organizátor si vyhradzuje právo úpravy časového rozpisu a štartu kategórií, alebo zmenu propozícií podľa počtu prihlásených pretekárov, prípadne aktuálneho epidemiologického stavu v Trenčianskom kraji
Výsledky :: Budú zverejňované live priebežne na stránke vysledkovyservis.sk a po skončení podujatia aj na stránke horskybeh.sk
Zrušenie akcie :: Organizátor, Občianske združenie Čachtické podzemie si vyhradzuje v závislosti od okolností (vyššia moc a súčasné krízové scenáre) právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, alebo organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, krajne nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, alebo z iných vopred nepredvídateľných udalostí a okolností. Od roku 2020 je takouto hrozbou aj pandemická situácia, známa ako Corona kríza. V takomto prípade nemá štartujúci nárok na vrátenie štartovného poplatku, alebo jeho časti nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia, alebo zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať štartujúcemu časť štartovného. Viac k tomuto odstavcu pojednáva nový bod propozícií "Vyššia moc" 

Informácie registrácia a platba prihlaska@vysledkovyservis.sk
Ostatné informácie :: Organizátor 9. Bathory Cross 2024 / Miroslav Bitarovský / 0902 835 422 / bathorycross@gmail.com
Tešíme sa na Vás v nedeľu 24.11.2024